• Адреса: Главна 50, Наково             Е-маил:osnakovo@gmail.com               Тел: 0230/454-330
fb                                 elektronski dnevnik                                 zadruga                                 jednosmenski rad
Facebook   Е-Дневник   Задруга     Једносменски рад

Školski odbor je organ upravljanja ustanove. Školski odbor broji devet članova, tri nastavnika iz škole, tri predstavnika roditelja, tri predstavnika lokalne društvene zajednice koje imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave. Sednicama školskog odbora prisustvuje i učestvuje u njihovom radu predstavnik sindikata u školi, bez prava odlučivanja.

Aktivnosti školskog odbora:

Donosi statut, pravila ponašanja u ustanovi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova; donosi program obrazovanja i vaspitanja, razvojni plan, školski program, godišnji plan rada i usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju; donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju; utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije; donosi finansijski plan ustanove u skladu sa zakonom; usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija, odnosno nastave u prirodi; raspisuje konkurs i bira direktora; razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada; donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju; odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Organ upravljanja donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.