• Адреса: Главна 50, Наково             Е-маил:osnakovo@gmail.com               Тел: 0230/454-330
fb                                 elektronski dnevnik                                 zadruga                                 jednosmenski rad
Facebook   Е-Дневник   Задруга     Једносменски рад

Savet roditelja :

   • predlaže predstavnike roditelja učenika u organ upravljanja;
   • predlaže svoje predstavnike u sve obavezne timove ustanove;
   • učestvuje u postupku predlaganja izbornih sadržaja i u upostupku izbora udžbenika;
   • razmatra predlog školskog programa, razvojnog plana, godišnjeg plana rada;
   • razmatra izveštaje o ostvarivanju programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana i godišnjeg plana škole, spoljašnjem vrednovanju, samovrednovanju, završnom ispitu, rezultatima nacionalnog i međunarodnog testiranja i sprovođenje mera za obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;
   • razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove;
   • predlaže organu upravljanja namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom učeničke zadruge i prikupljenih od roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika;
   • razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika;
   • učestvuje u postupku propisivanja mera iz člana 108. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;
   • daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju;
   • predlaže predstavnika i njegovog zamenika za opštinski savet roditelja;
   • razmatra i druga pitanja utvrđena statutom.

Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru, stručnim organima ustanove i učeničkom parlamentu. Način izbora saveta roditelja ustanove uređuje se statutom ustanove, a rad poslovnikom saveta. Predstavnici saveta roditelja biraju se svake školske godine.